Vedtægter

Vedtægter for Aarhus Go Klub

§ 1
Klubbens navn er Aarhus Go Klub, og dens formål er at fremme kendskabet til og interessen for go. Det fremmes bl. a. ved medlemskab at Dansk Go Forbund og aktiv deltagelse i dets aktiviteter. Klubben har hjemsted i Århus.

§ 2
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og kan indkaldes med mindst en måneds varsel på krav af mindst 1/3 af klubbens medlemmer.

§ 3
Stk 1. Den ordinære generalforsamling – der indkaldes af bestyrelsen – afholdes årligt i perioden 15. januar – 1. marts på en ordinær spilleaften.
Stk. 2. Her vælges formand, kasser og så vidt muligt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer dog mindst 1. Disse udgør klubbens bestyrelse.
Stk. 3. Regnskab for det foregående kalenderår fremlægges til godkendelse.
Stk. 4. Generalforsamlingen træffer bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben.
Stk. 5. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasser
9. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 1 revisor
11. Eventuelt

Stk. 6. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og alle medlemmer af klubben har stemmeret.
Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest kalenderåret før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

§ 4
Stk. 1. Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.
Stk. 2. Ved frafald skal den resterende del af bestyrelsen så vidt muligt supplere sig selv. Bestyrelsen skal dog mindst bestå af tre medlemmer.

§ 5
Stk. 1. Man er medlem når man har betalt kontingent en gang.
Stk. 2. Dersom et klubmedlem på noget tidspunkt skylder kontingent for det foregående kalender år, er vedkommende ekskluderet. Genoptagelse i klubben kan kun ske mod forudgående betaling af ovennævnte restance. Et medlem der er i restance i Dansk Go Forbund eller i en klub der er medlem af Dansk Go Forbund, kan ikke optages som medlem at Aarhus Go Klub.

§ 6
Stk. 1. Bestyrelsen bør i videst udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.
Stk. 2. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder for hver turnering og fastsætter regler for turneringen.

§ 7
Stk 1. Forandringer i klubbens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, når forslaget er udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen, og kun når 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun vedtages, dersom mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor.
Stk. 2. Skulle klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue Dansk Go Forbund.

Århus d. 11. oktober 2017

By-laws for Aarhus Go Klub
(This is an English translation of the Danish by-laws).

§ 1
The name of the club is Aarhus Go Klub and the purpose of the club is to promote the knowledge of and the interest in Go. This is done by membership of Dansk Go Forbund, active participation in its tournaments, etc. The club is located in Århus.

§ 2
The general meeting is the highest authority in all club matters and can be summoned with at least one month notice by 1/3 of the club’s members.

§ 3
Ad 1. The ordinary general meeting – convened by the board – is scheduled once a year between 15th of January and 1st of march on an ordinary club evening.
Ad. 2. On the general meeting the chairman, treasurer and at 1-3 ordinary board members are elected. These make up the board of the club.
Ad. 3. The account from the previous calendar year is presented for approval on the general meeting.
Ad. 4. The general meeting makes decisions about playing time, place, membership fee and decide on questions of general interest for the club.
Ad. 5. The agenda for the general meeting shall include at least the following:

1. Election of meeting director
2. The chairman’s account
3. Presentation of financial accounts
4. Adjustment of membership fee
5. Approval of budget
6. incoming suggestions
7. Election of chairman
8. Election of treasurer
9. Election of 1-3 ordinary members of the board
10. Election of 1 accountant
11. Evt.

Ad. 6. Decisions are made by majority votes and all members of the club can vote.
Ad. 7. Suggestions for the agenda of the general meeting shall be in the board’s possession no later than 8 days before the general meeting. Suggestions for changes to the by-laws shall be in the board’s possession no later than the calendar year before the general meeting.

§ 4
Ad. 1. The board acts on behalf of the club and can under responsibility to the general meeting act to the better of the club and its purpose. Decisions in the board are made by majority votes and the vote of the chairman is decisive.
Ad. 2. If anybody steps out of the board the board should resupply itself. The shall at least consist of 3 people.

§ 5
Ad. 1. Anybody is member when they have paid the membership fee.
Ad. 2. If a club member has not paid membership fee the previous calendar year is that member excluded from the club. The previous member can be member again when the owed fees are paid. A person with debt to Dansk Go Forbund or another go club under Dansk Go Forbund cannot be member of Aarhus Go Club.

§ 6
Ad. 1. The board should try to arrange tournament there are accessible to the club’s members.
Ad. 2. To run these tournaments the board chooses a tournament leader for each tournament and decide on rules for the tournament.

§ 7
Ad 1. Changes to the by-laws can only happen at the general meeting if the suggestion is send in writing with the announcement of the general meeting and when 2/3 of the members at the general meeting votes for the suggestion. Termination of the club can only happen with at least ¾ of all the club’s members voting for it.
Ad. 2. Should the club be terminated any assets of the club will be split evenly among its members.

Århus 11th of October 2017.