DM 2021

For an English version, see below the Danish invitation.

Invitation til Danmarksmesterskabet i Go 2021

Dansk Go Forbund og Aarhus Go Klub har fornøjelsen at invitere til de Danske Mesterskaber i Go i Efterårsferien, fredag den 22. – søndag den 24. oktober 2021. Det sker på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus.

Turneringen er åben for alle. Danske statsborgere skal dog være medlem af Dansk Go Forbund. Hvis man ikke er medlem i forvejen (typisk gennem en klub), kan det ordnes ved registreringen.

Tidsplan:

Fredag 22. oktober

10.00 – 10.55 Registrering.

11:00 Velkomst, praktiske oplysninger og valg af turneringskomite.

11.15 1. Runde

15.30 2. Runde

Lørdag 23. oktober

9.30 3. Runde

14.00 4. Runde

Efter afslutning af 4. runde (ca. kl. 18.00) vil Dansk Go Forbund afholde delegeretmøde. Forbundets invitation samt indkomne forslag kan ses på Dansk Go Forbunds hjemmeside når den er klar.

Søndag 24. oktober

9.30 5. Runde

13.45 6. Runde

Ca. 17.30 Afslutning og uddeling af præmier (efter sidste parti er afsluttet)

Spilleregler

Ved registreringens afslutning deles spillere op i topgruppe (8-16 deltagere) og øvrige spillere.

Turneringen afvikles som en 6 runders McMahon turnering efter japanske regler, uden handicap og med 6½ point komi. Betænkningstiden er 90 minutter + byoyomi med 20 sten/10 min.

Turneringen ledes af Rasmus Bisschop-Larsen og runderne vil blive lagt med turneringsprogrammet MacMahon.

Turneringen og dens resultater indberettes til European Go Database.

Tilmelding

Af hensyn til planlægning ser vi gerne, at man forhåndstilmelder sig senest tirsdag den 19. oktober 2021. Tilmelding sker på e-mail til aarhusgoklub @ gmail.com (fjern mellemrum i adressen) med oplysning om navn, klub og styrke. Angiv også om du er interesseret i at deltage i aftenarrangementer, så vil vi planlægge små, sjov, alternative turneringer.

Indskud er 200 kr. for danske spillere i topgruppen, øvrige spillere 100 kr. Betaling sker ved registrering.

Resultatet kan ses her.

Præmier

Bedste dansker bliver Danmarksmester 2021, dog vil pointlighed blandt de bedste danskere medføre omspil om danmarksmesterskabet på en senere dato der aftales mellem de involverede.

De 8 bedst placerede danskere tildeles VM-point.

Bedste dansker under 20 år vil blive kåret som U20 Danmarksmester 2021 og modtage en præmie.

Der vil derudover være præmier fra vores sponsorer til de 3 bedst placerede spillere og pengepræmier til de 3 bedste spillere udenfor topgruppen, samt sponserpræmier til øvrige spillere med 4 eller flere sejre.

Danske spillere i topgruppen kan ikke vinde pengepræmier. Dansk Go Forbund bruger deres indskud som tilskud til rejsen til den spiller, som skal repræsentere Danmark ved 42th World Amature Go Championship 2022 og Korea Prime Minister Cup 2022.

Øvrige spillere har mulighed for at vinde pengepræmier.

Praktiske ting:

Det er ikke muligt at overnatte på spillestedet. Vi kan ikke rigtigt tilbyde privat overnatning, men hvis man er virkelig nærig, kan vi nok finde et lille hummer, man kan sove i.

Kaffe/the, snolder (slik) og forfriskninger kan købes på spillestedet.

Pga. Folkestedets regler skal hoveddøren være lukket og man skal lukkes ind. Hvis der ikke er nogen til at lukke op kan man bruge dørklokken eller ringe til +45 23322179 eller +45 22421392. De nummer bør også bruges hvis man bliver forsinket.

Spillestedet ligger 1 km fra Århus Hovedbanegård og kan nås til fods via denne rute:

Rute

Vi har 3 parkeringsbilletter til Folkestedet. Hvis der ønskes parkering angiv det ved tilmelding, ellers kan der parkeres i gaderne rundt om eller andetsteds i byen (det er ikke let at finde billig parkering i Århus).


Invitation to the Danish Championship 2021

The Danish Go Association and Aarhus Go Club is pleased to invite you to the Danish Championship in Go Friday 22nd – Sunday 24th of October 2021. It will take place at Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus.

The tournament is open for all. Danish citizens have to be a member of the Danish Go Association. If you are not already a member (typically through a club), this can be arranged at the tournament site at registration time.

Schedule

Friday 22nd of October

10.00-10.55 Registration

11.00 Practical information, selection of tournament committee and welcoming.

11.15 1st Round

15.30 2nd Round

Saturday 23rd of October

9.30 3rd Round

14.00 4th Round

Following the conclusion of the 4th round (at approximately 18.00), the Danish Go Association will hold a delegated meeting. The association’s invitation, together with incoming proposals, can be seen at the Danish Go Association homepage when it is ready.

Sunday 24th of October

9.30 5th Round

13.45 6th Round

At approximately 17.30 we will conclude the tournament once all games have finished, followed by an awards ceremony.

Rules

At the end of registration, all players will be split into two groups: The top group (8-16 players) and the remainder.

The tournament will be hosted as a McMahon turnament consisting of 6 rounds, following the Japanese ruleset without handicap and a 6½ points komi. Time settings are 90 minutes + byoyo of 20 stones / 10 minutes.

The tournament is overseen by Rasmus Bisschop-Larsen and the rounds will be planned according to the tournament program MacMahon.

The results of the tournament will be reportet to the European Go Database.

Sign-up

Due to planning purposes, we would like that participants sign-up 19th of October 2021 at the latest. Sign-up can be done through an e-mail sent to aarhusgoklub @ gmail.com (remove the spaces before and after the ‘@’ symbol in the address), in which you state your name, club and rank. Please also note whether you are interested in participating in evening arrangements, as we will arrange fun and alternative tournaments if enough show interest.

A registration fee of 200 DKK is required by players from the top group, while 100 DKK is required by everyone else. Payment will be done at registration.

The result can be seen here

Prices

The best Danish player will become the Danish Champion of 2021. In case of a draw, a game will be arranged by the involved parties at a later date to determine the winner.

The 8 best placed Danish participants will be awarded VM-points.

Best Danish player under 20 years will become the Danish U20 Champion of 2021 and receive a price.

There will be prices from our sponsors to the 3 best placed players. Monetary prices will be given to the 3 best players not in the top group as well as sponsor prices to everyone with 4 or more games won.

Danish players within the top group cannot win monetary prices. The Danish Go Association will use their fee as grant money for the player that will represent Denmark at the 42nd World Amature Go Championship 2022 and Korea Prime Minister Cup 2022.

Everyone else is allowed to win monetary prices.

Practical information:

It is not possible to sleep at the playing site. We cannot offer any sleeping arrangements.

Coffee/tea, candy and other light refreshments can be bought on site.

Due to the rules of the building we are using, the front door has to be closed and locked, and a doorbell has to be used to gain entry. If no one is ready to open the door, and the door bell does not seem to get people noticed, please call +45 23322179 or +45 22421392. These phone numbers should also be used in case you arrive late.

The playing site is located 1 km from Aarhus Central Station and can be accessed by foot via this route:

Rute

We are allotted 3 parking tickets at the playing site. If you come by car and need such a ticket, please specify this in your sign-up e-mail. If we are out of these tickets, you may park in the surrounding streets or elsewhere in town (it is not easy to find cheap parking in Århus).

Advertisement